Poziv za učešće

Sa međunarodnom konferencijom Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju, Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU nastoji da umetničke, kulturne i medijske prakse sagleda u kontekstu složenih procesa Četvrte industrijske revolucije (4IR). Ova revolucija, kao do sada neviđena fuzija tehnologija, koja briše granice između fizičke, digitalne i biološke sfere, u velikoj meri menja kulturne prakse i traži da se one istražuju interdisciplinarno. Zato pozivamo istraživače iz oblasti društvenih nauka i humanistike (studija kulture i književnosti, studija medija i filma, studija izvođačkih umetnosti, studija menadžmenta u kulturi i kulturne politike, kao i drugih, srodnih oblasti) da zajedno otvoritimo nova, važna pitanja budućeg razvoja umetnosti, kulture i medija kao kiber-fizičkih sistema (cyber-physical systems) i predložimo neke moguće odgovore.

 

      GLAVNE TEME:

 •  “Digitalno” kao društveni okvir imaginarijuma današnjice
 • Transformacije studija izvođačkih umenosti, filma i medija u digitalnom dobu
 • Kulturno sećanje, kulturne razlike i transkulturalnost
 • Medijska produkcija zasnovana na novim tehnologijama i „big data“
 • Promene kulturne politike i kulturnog menadžmenta za digitalno doba
 • Uticaji digitalnog okruženja na marketing umetnosti
 • Narativi kulturnog identiteta i nasleđa u digitalnom okruženju
 • Upravljanje podacima, mrežama i platformama u kulturi
 • Digitalna humanistika, nove metodologije i ekologije „otvorenog znanja“

Radni jezici su srpski, bosanski, crnogorski, hrvatski i engleski.

Prijava radova do 15. maja 2019. na: [email protected]

Prijava rada treba da sadrži:

 • Ime i prezime autora
 • Titulu, zvanje
 • Afilijaciju (ustanova, grad, država)
 • E-mail
 • Naslov (Times New Roman 14)
 • Apstrakt na engleskom i još nekom od radnih jezika konferencije (po 250 do 300 reči, Times New Roman 12).
  Apstrakt treba da sadrži: temu/problem, cilj, hipotezu, metodologiju, i 5 ključnih reči (ključne reči treba formatirati
  kao bold i italic)

Obaveštenje o prihvatanju radova: 1. jun 2019.
Rok za plaćanje kotizacije je 20. jul 2019. godine.
Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 3.600 dinara, a posle 20. jula 6.000 dinara.
Studenti doktorskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu ne plaćaju kotizaciju.
Kotizacija za studente doktorskih studija drugih univerziteta u Srbiji iznosi 2.400 dinara, a posle 20. jula 4.200 dinara.
Konferencija i prateći programi su otvoreni za publiku bez registracije.

Partneri

Prijatelji