Kotizacija za učešće na međunarodnoj konferenciji

NOVI HORIZONTI KULTURE, UMETNOSTI I MEDIJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Primalac: Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
Žiro račun: 840-1612666-05
Poziv na broj: 13-2019
Šifra plaćanja:189
Svrha uplate: Kotizacija za učešće na konferenciji
Iznos: (uneti iznos koji je u skladu sa informacijama datim u Pozivu za učešće)
Rok za uplatu: 20. jul 2019.

Partneri

Prijatelji